โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : แบบฟอร์ม พตส. 

  แบบฟอร์มเอกสารเวชระเบียน

แบบฟอร์มเอกสารเวชระเบียน

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
03 ธ.ค. 2564
เวลา 16:12:28 น.
ใบ Operative note Appendectomy
560 44
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2564
เวลา 18:09:17 น.
ใบบันทึกการทำหัถตการ Debridement /Excisional debridement
199 72
ดาวน์โหลด
20 ม.ค. 2564
เวลา 11:01:54 น.
ใบ แบบประเมินข้อมูลเพื่อวางแผนการจำหน่าย(Dishcharge planning)
994 222
ดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2563
เวลา 14:10:10 น.
ใบ Index
1023 91
ดาวน์โหลด
30 ก.ค. 2563
เวลา 15:07:29 น.
Monitoring nursing observation record/Dengue chart
980 155
ดาวน์โหลด
30 ก.ค. 2563
เวลา 15:07:50 น.
แนวทางการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก(แบ่งตามระยะการเกิดโรค)
929 41
ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2563
เวลา 10:01:38 น.
ใบ Round IV.
975 138
ดาวน์โหลด
09 ต.ค. 2562
เวลา 10:10:38 น.
ใบ Consultation medical
953 146
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:35 น.
ใบ ยินยอมการทำหัตถการทำหมัน
967 91
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:53 น.
ใบ วัสดุการแพทย์/อวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัด
941 98
ดาวน์โหลด
07 มี.ค. 2562
เวลา 13:03:56 น.
ใบ แบบบันทึกกิจกรรมพยาบาล
969 234
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 18:03:28 น.
ใบ Admission note (History&Physical Examination)
1099 358
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:48 น.
ใบ Nursing Assessment 3.
944 179
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:19 น.
ใบ Monitoring Nursing Observation report
940 202
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:25 น.
ใบ Nursing-Assessment 2.
928 128
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:57 น.
ใบ Nursing-Assessment 1.
944 153
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:21 น.
ใบ MED Sheet Oral,Injection
1054 238
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:43 น.
ใบ Monitoring/Nursing Observation report(ICU) 1.
935 140
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:51 น.
ใบ Discharge plan
1070 259
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:33 น.
ใบ Nursing Progress note
948 248
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:32 น.
ใบ Laboratory report
931 128
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:08 น.
ใบ Consultation Report
943 161
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:35 น.
ใบ Operative note
1006 176
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:18 น.
ใบ Progress note
935 135
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:04 น.
ใบ Informed consent
1104 229
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:50 น.
ใบ Clinical summary
1106 332
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:14 น.
ใบ Index
922 114
ดาวน์โหลด