โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนภูมิภาค

 1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency index)

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 17:03:26 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม 2564
108 0
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:50 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน 2564
110 0
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2564
เวลา 11:12:56 น.
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
162 2
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2564
เวลา 11:12:18 น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน
164 2
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2564
เวลา 11:12:31 น.
บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
158 2
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2564
เวลา 11:12:32 น.
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
158 0
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2564
เวลา 11:12:59 น.
บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
157 1
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2564
เวลา 11:12:25 น.
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา
157 1
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2564
เวลา 10:12:44 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)
160 2
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2564
เวลา 10:12:45 น.
หนังสือจัดงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 จัดซื้อจัดจ้าง
159 3
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2564
เวลา 09:12:06 น.
หนังสือจัดงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565
154 0
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2564
เวลา 11:12:47 น.
ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการปลดปิดประกาศ โรงพยาบาลกุมภวาปี
155 1
ดาวน์โหลด
19 พ.ย. 2564
เวลา 08:11:25 น.
ประกาศ สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2564
176 9
ดาวน์โหลด
01 ก.ย. 2564
เวลา 09:09:18 น.
ขอเผยแพร่ใบสำคัญชุดเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม 2564
203 3
ดาวน์โหลด
01 ก.ย. 2564
เวลา 09:09:04 น.
ขอเผยแพร่ใบสำคัญชุดเบิกจ่ายเดือนกรฎาคม 2564
187 3
ดาวน์โหลด
25 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:07 น.
ขอเผยแพร่บันทึกข้อความผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564
197 1
ดาวน์โหลด
25 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:22 น.
ขอเผยแพร่บันทึกข้อความผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564
198 2
ดาวน์โหลด
25 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:38 น.
ขอเผยแพร่บันทึกข้อความผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฟษภาคม 2564
189 0
ดาวน์โหลด
23 มิ.ย. 2564
เวลา 09:06:23 น.
สขร1 เดือนพฤษภาคม 2564
201 4
ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2564
เวลา 14:06:38 น.
ชุดเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2564
215 2
ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2564
เวลา 14:06:47 น.
ชุดเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2564
222 1
ดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 2564
เวลา 14:06:40 น.
สขร.เดือนมีนาคม 2564
211 0
ดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 2564
เวลา 14:06:08 น.
สขร.เดือนเมษายน 2564
218 1
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2564
เวลา 16:03:56 น.
รายงานแบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 2562
921 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 16:03:46 น.
ชุดจ่ายเดือนมีนาคม 2564
924 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 16:03:02 น.
ชุดเบิกจ่ายเดือนมีนาคม
917 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 09:03:08 น.
ลงนามสั่งการให้ใช้แบบฟอร์มใบยืมวัสดุฯ ตามแนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
923 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 09:03:30 น.
เผยแพร่แจ้งเวียนแบบฟอร์มใบยืมพัสดุฯตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
924 0
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 20:03:30 น.
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
927 1
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 20:03:59 น.
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
912 0
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2564
เวลา 09:03:07 น.
ขอเผยแพร่สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
923 0
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2564
เวลา 10:03:36 น.
ขอเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
919 3
ดาวน์โหลด
16 ก.พ. 2564
เวลา 13:02:31 น.
ขอเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
921 2
ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2563
เวลา 09:12:02 น.
สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563
933 2
ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2563
เวลา 17:12:31 น.
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564
925 16
ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2563
เวลา 17:12:52 น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
934 2
ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2563
เวลา 17:12:12 น.
ชุดเบิกจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2563
932 3
ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2563
เวลา 17:12:06 น.
ชุดเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
924 0
ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2563
เวลา 17:12:35 น.
ชุดเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2563
930 0
ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:11 น.
หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
941 3
ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2563
เวลา 14:12:49 น.
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
927 8
ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2563
เวลา 12:12:58 น.
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
937 9
ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2563
เวลา 12:12:13 น.
ขอเผยแพร่ซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
929 4
ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:19 น.
สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563
924 1
ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2563
เวลา 09:12:38 น.
สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563
925 1
ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2563
เวลา 09:12:45 น.
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
933 5
ดาวน์โหลด
15 ธ.ค. 2563
เวลา 09:12:36 น.
หนังสือจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
929 1
ดาวน์โหลด
15 ธ.ค. 2563
เวลา 09:12:00 น.
คำสั่งมอบหมายการปิดประกาสหรือปลดประกาศ
937 2
ดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:02 น.
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ปีที่ผ่านมา)
922 4
ดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:16 น.
แผนทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
925 3
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 14:12:11 น.
ขอเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
931 2
ดาวน์โหลด

 2. ดัชนีความรับผิดชอบ

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2564
เวลา 09:12:23 น.
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
164 2
ดาวน์โหลด
22 พ.ย. 2564
เวลา 14:11:20 น.
ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลกุมภวาปี
150 5
ดาวน์โหลด
25 ส.ค. 2564
เวลา 17:08:07 น.
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนและอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและเผยแพร่ช่องทางอื่นรอบ 12 เดือน ปีงบประมาร 2564
206 8
ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2564
เวลา 14:06:34 น.
เผยแพร่คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้น รอบเมษายน 2564
296 35
ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2564
เวลา 14:06:37 น.
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564
184 1
ดาวน์โหลด
04 มิ.ย. 2564
เวลา 10:06:51 น.
การประเมินผลปฏิบัติตราชการของพลเรือนสามัญและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
215 5
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:28 น.
ขออนุญาตเผยแพร่หลักฐานการรวมกลุ่มของชมรม STRONG ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทางอื่น
935 3
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:07 น.
แจ้งเวียนประกาศมาตรการและแนวทางปฎิบัติการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
938 0
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 14:03:08 น.
การประชุมชี้แจงมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
927 0
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 12:03:07 น.
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลกุมภวาปี
943 5
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 12:03:00 น.
บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
922 3
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 12:03:20 น.
บันทึกขออนุมัติโครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงาน ปีงบประมาณ 2564
928 1
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 10:03:27 น.
ภาพกิจกรรมโครงการสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรมสุจริต การรักษาวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” คปสอ.กุมภวาปี ปี ๒๕๖๔
937 6
ดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2564
เวลา 18:03:45 น.
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ทุจริตฯ
926 2
ดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2564
เวลา 18:03:38 น.
หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน
923 0
ดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2564
เวลา 18:03:56 น.
บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
926 4
ดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2564
เวลา 17:03:43 น.
หนังสือแจ้งเวียน การกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
937 6
ดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2564
เวลา 17:03:08 น.
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
933 2
ดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2564
เวลา 17:03:22 น.
คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
937 6
ดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2564
เวลา 16:03:49 น.
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
931 3
ดาวน์โหลด
04 ก.พ. 2564
เวลา 10:02:12 น.
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
923 1
ดาวน์โหลด
14 ม.ค. 2564
เวลา 09:01:19 น.
โครงสร้างโรงพยาบาลกุมภวาปี
927 5
ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2563
เวลา 17:12:45 น.
คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
934 5
ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2563
เวลา 17:12:34 น.
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
931 0
ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2563
เวลา 08:12:01 น.
แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
926 5
ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:02 น.
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
936 2
ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:10 น.
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
913 2
ดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:24 น.
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ
930 1
ดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2563
เวลา 14:12:24 น.
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
931 2
ดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2563
เวลา 14:12:39 น.
กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดชื่อสถานพยาบาลและการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกำหนดชื่อสถานพยาบาล
910 1
ดาวน์โหลด
10 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:20 น.
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
903 3
ดาวน์โหลด
10 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:42 น.
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซตืของหน่วยงาน
921 2
ดาวน์โหลด
10 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:21 น.
ขอเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเว็บไซต์และคำสั่งมอบหมายงานคณะทำงานบริหารงานเว็บไซต์โรงพยาบาลกุมภวาปี
899 8
ดาวน์โหลด
10 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:49 น.
ขอเผยแพร่บันทึกข้อความลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริงานบนเว็บไซต์
908 8
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 16:12:41 น.
ขอเผยแพร่กฏกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
895 1
ดาวน์โหลด
08 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:37 น.
ขอเผยแพร่คู่มือปฎิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564
902 3
ดาวน์โหลด

 3. ดัชนีความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
02 ก.ย. 2564
เวลา 10:09:12 น.
ขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน
150 1
ดาวน์โหลด
01 ก.ย. 2564
เวลา 15:09:52 น.
ขอเผยแพร่รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศ
146 3
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2564
เวลา 19:08:59 น.
ขอรายงานการดำเนินการประเมินตามารจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
148 0
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2564
เวลา 08:08:58 น.
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
140 0
ดาวน์โหลด
22 เม.ย. 2564
เวลา 11:04:32 น.
ขอเผยแพร่แบบรายงานการดำเนินงานตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน โรงพยาบาลกุมภวาปี ประจำปีงบประมาณ 2564
877 6
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:36 น.
หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
869 1
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 11:03:41 น.
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการชมรมจริยธรรม
870 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 11:03:23 น.
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
867 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 11:03:43 น.
บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดโรงพยาบาลกุมภวาปี
875 0
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 10:03:38 น.
แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG
875 4
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 09:03:00 น.
เผยแพร่ายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG
877 1
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 20:03:27 น.
ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
867 0
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 20:03:07 น.
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชนโรงพยาบาลกุมภวาปี
869 0
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 16:03:32 น.
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
876 3
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 16:03:10 น.
แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
869 4
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 16:03:13 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
874 3
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:59 น.
เผยแพร่ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลกุมภวาปี
874 1
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:28 น.
รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและ ผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลกุมภวาปี ไตรมาสที่ ๑-๒ /๒๕๖๔
871 0
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 11:03:18 น.
โครงการสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรมสุจริต การรักษาวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” คปสอ.กุมภวาปี ปี ๒๕๖๔
882 5
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 11:03:56 น.
รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
897 3
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 11:03:45 น.
บันทึกขออนุมัติโครงการสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรมสุจริต การรักษาวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” คปสอ.กุมภวาปี ปี ๒๕๖๔
876 1
ดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:55 น.
คำสั่ง มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
873 0
ดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2564
เวลา 12:03:48 น.
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
872 1
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2564
เวลา 19:03:17 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการแผนปราบปรามทุจริต รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
885 11
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2564
เวลา 09:03:48 น.
ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
872 1
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2564
เวลา 14:03:58 น.
คำสั่งชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลกุมภวาปี
873 2
ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2563
เวลา 17:12:06 น.
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
903 3
ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2563
เวลา 17:12:08 น.
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
896 3
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 14:12:21 น.
ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
898 4
ดาวน์โหลด
01 ธ.ค. 2563
เวลา 14:12:58 น.
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 สำหรับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระ
913 1
ดาวน์โหลด

 4. ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
01 ก.ย. 2564
เวลา 14:09:44 น.
ขอเผยแพร่ชมรมจริยธรรมรอบ 12 เดือน
145 1
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2564
เวลา 16:03:11 น.
แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ EB 19
877 2
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2564
เวลา 16:03:59 น.
รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน
875 2
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2564
เวลา 16:03:10 น.
หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
871 3
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2564
เวลา 16:03:51 น.
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
878 1
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2564
เวลา 16:03:11 น.
บันทึกรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
877 0
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2564
เวลา 16:03:56 น.
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
883 3
ดาวน์โหลด

 5. ดัชนีคุณธรรมในการทำงาน

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 10:03:57 น.
กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG
867 3
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2564
เวลา 11:03:31 น.
คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
884 2
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2564
เวลา 11:03:31 น.
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
879 0
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2564
เวลา 11:03:27 น.
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
877 10
ดาวน์โหลด