โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (3) คลินิกอายุรกรรม 

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (3) คลินิกอายุรกรรม

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพัตรา เบญจธัญญลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสาวณฐมน สามเมือง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางศรีไพร กรีนเวย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางณิตย์รดี คำจันทร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนารี พิมพรภิรมย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางพัชลาวัล สาระพันธ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวธีราภรณ์ ชาลีสมบัติ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวสุนิดา ศรีกลม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวประกาย พึ่งทรัพย์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้