งานเวชระเบียน

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพัตรา เบญจธัญญลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิวาการ จันทะไทย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวสมปราถนา ธูปประสม

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

นายสันติชัย จงเจริญ

เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

นายธัชชัย แผ่นทอง

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

นางสาวนัยนา สมศรี

นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ)

นางสาวนราทิพย์ พรมกุล

นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ)

นางสาวอมรรัตน์ เพชรโก

เจ้าพนักงานสถิติ