กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพัตรา เบญจธัญญลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางนิลปัทม์ พลเยี่ยม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางศศิธร นาเมืองรักษ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางณิชา ปัดป้อง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวราภรณ์ พรมแสน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางกันติชา ศรีมาตร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวนภัสนันท์ ทาสะโก

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวพนารัตน์ ภูสดศรี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวนันทภัค ตางจงราช

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวกาญจนา บุญเกาะ

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวพรรณวิไล เสน่ห์ดี

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวจันธิรา แสงอรุณ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางอมรพิมาน แสงสุระ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวกุลธิดา พรจำศิลป์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวศิริลักษณ์ แก้วจันดา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสำเนียง แพงจันทร์

พนักงานบริการ