กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพัตรา เบญจธัญญลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางกรองแก้ว อัคเนตร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาววราภรณ์ รินทชัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวนันธิญา อินทร์สาสกุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางณพัชญา สืบมา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวทัศวรรณ ศรีพรม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนริศรา ประจิตร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางจิตราวดี นารัตน์โท

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวจินดา แซ่ลิ้ม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางธารินี รักศิลป์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวปัทมาพร เทศสีหา

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวสุภาวิดา พวงพรรณทอง

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวชุลีพร ชูตระกูล

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวบุศรินทร์ นามวงษา

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวสุภัค สิมมา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวแสงอรุณ จันทรเสนา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาววรรณภา แก้ววิเศษ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวพิจิตรา ศรีลากลาง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวอมรรัตน์ ขันธะวัตน์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสุพิมล พรจำศิลป์

พนักงานบริการ