กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพัตรา เบญจธัญญลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางวราภรณ์ ถิ่นจะนะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางจารุณี ดวงศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาววิชุดา ภาโนมัย

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวพิญชานันท์ สุวรรณศิริ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาววิไลวรรณ หนองนา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวปาริฉัตร ศรีจันทร์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวพิไลพร อุดชาชน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวอาริษา แดนราช

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวพัชราภรณ์ มงคลช่วง

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวนิภาวรรณ บรรพตา

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวจุฬารัตน์ อินทะสิทธิ์

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวสุภิกรณ์ บรรพต

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวรัชนีกร พิมพรภิรมย์

พยาบาลวิชาชีพ

นายสนธยา โภคาพานิชย์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวทิพย์วัลย์ ปิติกรชัย

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวนิดานุช สมสินธุ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวเพ็ญพักตร์ นามเคน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางหนูพิศ ศรีโบราณ

พนักงานบริการ