กลุ่มการพยาบาล

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพัตรา เบญจธัญญลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางปิยะนาฏ ประเทศสิงห์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวเตือนใจ ศรีเสน

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววนิดา สรวงศิริ

เจ้าพนักงานธุรการ