กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายมงคล ดวงหาคลัง

นายแพทย์ชำนาญการ