คลังยา

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

....

....

นางพรพรหม ศรีวงศา

เภสัชกรชำนาญการ

นางสาววิภาดา แสนศิลา

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

นางสาวกนกวรรณ แก่นณรงค์

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวยุพิน ศรีหาสร้อย

เจ้าพนักงานธุรการ

นายณรงค์ อุระสาห์

พนักงานประจำห้องยา

นายปัญญาวิทย์ ไพศาลแสงหิรัญ

พนักงานประจำห้องยา

นายประทักษ์ สิงห์ทอง

พนักงานประจำห้องยา