กลุ่มงานอายุรกรรม

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุนันทา เส็งมังสา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายชิตพล โนวฤทธิ์

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวจิราพร จินดา

นายแพทย์ชำนาญการ

นายนราศักดิ์ แจ้งรักษา

นายแพทย์ชำนาญการ