กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสู่ขวัญทิพย์ กาญจน์เบญญาภา

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

นางสาวธนิตา ธิวะโต

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

นายเมธี พบบุญ

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

นายณัฐพล สายบุญมี

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

นางสาวชนิสรา รัตนพงศ์

นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ

นางสาวรัตนาภรณ์ คุรุวงศ์

นักกายภาพบำบัด

นางสาวสวรรยา คำแก้ว

นักกายภาพบำบัด

นางสาวสุจิตตา ประสงค์สุข

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวพิชญาภัค ดอนพันเมือง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายปัณณทัต ประจิตร

พนักงานทำขาเทียม