กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลีนิก

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางจิรายุ ผาผ่อง

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

นายดิเรกฤทธิ์ สมสจิตร์

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

นางสาวพิมลพร ศรีอุดม

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

นางสาวจันทิมา พิมพ์จ่อง

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

นางสาวสุวิมล สอนสุภาพ

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนา เพียรักษา

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวเมธาวี ต้นคำใบ

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวฐิติพร มั่งมีศรี

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวปนัดดา ชัยประโคม

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวชลธิชา มูลตรีภักดิ์

นักวิชาการสาธารณสุข

นายเกตุ อัคเนตร

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

นางอุดมพร พิมพ์ศิริกุล

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

นางปวิตรา ศรีแดดัน

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

นางสุรัตน์ กระอาจ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางนวลฉวี ศรีโยธี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวสลักจิตร์ กลั่นสุภา

พนักงานห้องวิทยาศาสตร์

นายนิคมสันต์ สิมพลา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้