กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล