โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital กลุ่มงานเวชศาตร์ฉุกเฉิน 

กลุ่มงานเวชศาตร์ฉุกเฉิน

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางราตรี สุจินดา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาววนิดา สุริยะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางจิราพร ทาระแพน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวมยุรา แสนสุข

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาววารีญา เจริญเขต

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวปัจฉิมาพร แสนอุบล

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นายไพฑูรย์ ปัตถาทุม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวณัฐณิชา ผึ้งศรี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวระทิตา น้อยวิบล

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นายปัญญา แววเพ็ชร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางวัลยา สะวิคามิน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นายนันทภพ ศูนย์จันทร์

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวกาญจนา สีดาพรมมา

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวอารีย์ยา แก้วมา

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวเนตรชนก ศรีอุ่น

พยาบาลวิชาชีพ

นายสราวุธ ศิริวารินทร์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวดวงฤทัย สีสาคุณ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวรุ้งนภา สายแสน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวกนกวรรณ กันหาสิน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางนุชลี สอรักษา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางพรรณวิไล เกษแก้ว

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวกมลลักษณ์ เทศมี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวยุพาพักตร์ บุตตะโยธี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้