โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางกัลยาณี ตาแก้ว

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวสุนันทา ศรีกงพาน

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวกมลวรรณ ปาสา

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวเสาวณีย์ กองสำลี

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางอุไรวรรณ ตุ้มมี

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย

นางหนูลักษณ์ ศรีพันดอน

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย