กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายวิษณุ เกตุรุน

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวภควรรณ หรูปานวงษ์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นายวรัญญู ลิ้มมณีวิจิตร

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นายคุณานนต์ เกตุดาว

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวภัทรสิณี ลิขิตพันธ์พิสิฐ

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวปณาลี ลาภอุดมพันธ์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวณัฐหทัย ประทุมชาติ

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นายธัญวุฒิ พลอยจิระชัย

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นายณัฐนนท์ ผลากรกุล

นายแพทย์ปฏิบัติการ