กลุ่มงานการบัญชี

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางเสาวณี มณีจักร์

นวก.การเงินและบัญชี

นางสาวจริยา ศรีรังษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวภาวินี ดาสี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี