คลินิกDPAC

ให้บริการ วันจันทร์,วันพุธ-ศุกร์ เวลา 08.00-12.00น. สถานที่ ชั้นG อาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉิน