ทันตกรรม ให้บริการทันตกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง ดังนี้
-เวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น.
-นอกเวลาราชการ อังคาร-พุธ 16.30-19.30 น.
หมายเหตุ ทันตกรรมเฉพาะทางได้แก่ ศัลยกรรมช่องปากใบหน้าและกระดูกขากรรไกร ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมรากเทียม สถานที่ ชั้น2 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน